اصول و قواعد رزومه نویسی(بخش سوم)

رزومه تان را اگر نیاز است اصلاح کنید

رزومه تان را اصلاح کنید چون ممکن است خیلی به نظر کارفرما رسمی

بیاید شما می توانید رزومه تان را بازنویسی کنید و به طرز مناسبی

ان را اصلاح کنید تا با نیاز های کارفرمایتان مناسب شود

این به خاطر این است که هر بخش کوچک از رزومه شما همیشه برای

شما شغل ایجاد نمی کند و نگاه جزیی به یک رزومه طولانی زمان

زیادی را از کارفرما می گیرد

جزیات تماس

اطلاعات تماسی و ایمیل خود را به صورت خوانا در انتهای رزومه تان

بگذارید

 

 

دسته‌بندی نشده