توضیحات

دانشجو عمران هستم

پروژه های دانش اموزی و دانشجویی انجام دادم مثل پروژه های تحقیقاتی برای تبیان و خوارزمی و امار و…

توانایی تایپ نمودار ، فرمول نویسی و جدول در محیط ورد را دارم