توضیحات

فایل ضمیمه رزومه کاری و تحصیلی است

ولی سابقه تدریس دروس ابتدایی و راهنمایی در آن ذکر نشده که شامل ۳ سال تدریس تمامی دروس ابتدایی  است

آموزش

دانشگاه آزاد تهران مرکز

۹۴ دانشجوی مقژع کارشناسی