توضیحات

بازاریابی سیستم های امنیتی سال 94-93

فروشندگی مواد غذایی سال 94

مدرس زبان انگلیسی سال 95-94

کارشناس فروش و راهبری تیم فروش شرکت بیز سال 95-96

شرکت تلفیق و هنر کارشناس فروش 97 تاکنون

آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی

93-97 کارشناسی نرم افزار